Principals novetats pel règim de mòduls

Modulos_cartela3_ca_es

El passat 27 de novembre es va publicar al BOE les noves modificacions de la Llei 35/2006 de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l’ordre HAP/2222/2014, on es desenvolupa el nou mètode d’estimació objectiva de cara l’any 2015.

Una de les modificacions més importants, la trobem a l’apartat 1 de l’artícle 31 de la Llei 35/2006, on exclou d’aplicar-se aquest mètode els contribuents que es trobin en les següents circumstàncies:

  • Que l’any anterior el volum de rendiments íntegres en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, no superi els 150.000 euros anuals.
  • Que la facturació a empresaris o professionals en l’any anterior no superi els 75.000 euros anuals.
  • Que el volum de compres de béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, no superin els 150.000 euros anuals.

De cara al 2016, quedaran fora del sistema de mòduls les activitats de les divisions 3 (activitats de fabricació), 4 (fàbriques de pa, confeccions i impremtes) i 5 (activitats de construcció) del IAE i es reduirà la quota límit que permet la inclusió al sistema de mòduls de les activitats de transports de mercaderies i de mudances.

You may also like...