TELETREBALL regulat

El passat dia 13 d’octubre de 2020, va entrar en vigor la nova regulació del teletreball, que conté el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

Les notes principals d’aquesta regulació, són les següents:

1.- El teletreball serà voluntari tant pel treballador com per l’empresa, tindrà caràcter reversible i requerirà d’un acord per escrit signat per ambdues parts.

Atès el caràcter voluntari del teletreball, la negativa del treballador a exercir les seves tasques a distància, l’exercici de la reversibilitat a la feina presencial i les dificultats que per desenvolupar la seva tasca, fora de centre de treball, s’hagin exclusivament al canvi en la modalitat de treball no podran, en cap cas, ser causes justificatives de l’extinció de la relació laboral, ni tampoc de la modificació substancial de les condicions de treball.

2.- L’acord que signin empresa i treballador ha de contenir necessàriament: l’inventari dels mitjans, equips i eines necessàries per teletreballar; una enumeració de les despeses que pogués tenir l’empleat i la forma de quantificar la compensació que l’empresa ha d’abonar obligatòriament al treballador; l’horari del treballador; el percentatge i la distribució, si és el cas, entre treball presencial i a distància; la durada de l’acord; així com les instruccions dictades per l’empresa sobre seguretat en la informació i protecció de dades.

L’acord podrà estar incorporat al contracte de treball, o subscriure al llarg de la relació laboral, però sempre haurà de formalitzar abans que s’iniciï el treball a distància, i qualsevol modificació sobre l’acordat, haurà de ser objecte d’un nou acord escrit que es formalitzarà amb caràcter previ a la seva aplicació.

3.- El teletreball només serà possible en els contractes en pràctiques i en els contractes per a la formació i l’aprenentatge quan l’acord de treball a distància que subscriguin les parts garanteixi, com a mínim, un percentatge de l’50% de prestació de serveis presencial.

4.- L’empresa ha de garantir a les persones que treballen a distància, la seva participació efectiva en les accions formatives que dugui a terme, en els mateixos termes a la de les persones que presten els seus serveis de manera presencial.

5.- Les persones que treballin a distància hauran de tenir així mateix garantit per l’empresa el seu dret a la promoció personal, de forma equivalent al de les persones que presten els seus serveis en el centre de treball. 

6.- L’empresa podrà acordar “les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control” per verificar que el treballador compleix les seves obligacions, “inclosa la utilització de mitjans telemàtics”. No obstant això l’empresa ha de respectar en tot moment el dret a la intimitat i a la protecció de dades.

7.- Els empleats que treballin a distància, tindran dret a la desconnexió digital fora del seu horari de treball i l’empresa tindrà el deure de garantir-ho. Es podrà també acordar que l’horari de treball sigui flexible, sempre que es respectin els “temps de disponibilitat obligatòria i la normativa sobre temps de treball i descans”, i l’empresa ha de complir les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, en relació amb l’empleat que teletreball. 

8.- La nova normativa de la feina a distància no s’aplica al teletreball desplegat amb motiu de la Covid-19 a excepció del tema dels mitjans necessaris, que sí que ha de proporcionar l’empresa, mentre que es deixa a la negociació col·lectiva compensar o no les despeses i com fer-ho. Per tant, a les empreses que hagin implantat el treball a distància de manera excepcional acollint-se al caràcter preferent que se li va donar al declarar l’Estat d’Alarma, o com a conseqüència de les mesures de contenció de la Covid-19, “li seguirà sent aplicable la normativa laboral ordinària “. No obstant això, aquestes empreses han de “dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix ​​el desenvolupament de la feina a distància, així com el manteniment que sigui necessari”.

9.- Quan l’empleat hagi de treballar a distància més del 30% de la seva jornada setmanal durant un període de com a mínim tres mesos serà necessari, segons la norma, que hi hagi un acord escrit entre empresa i treballador, i l’empresa estarà obligada a pagar les despeses en què pugui incórrer l’empleat com a conseqüència del teletreball.

You may also like...