COMPTABLE

Els nostres serveis comptables ens permeten informatitzar, processar i controlar la informació econòmica, de les empreses amb les quals treballem, de manera sistemàtica i útil per a la seva consulta. Les dades registrades ens permeten obtenir informació en un moment actual o els resultats concrets d’un període de temps determinat. Això ens resulta de gran utilitat a l’hora de la presa de decisions racionals i eficients de l’empresa, ja sigui pel control de la gestió passada com per les estimacions dels resultats futurs.

Les principals tasques que realitzem en el camp comptable són:

    • Serveis comptables integrals a empreses i persones físiques, com el control d’ingressos i despeses, a partir de totes les factures i documentació.
    • Confecció de balanços i comptes d’explotació i de resultats.
    • Elaboració i dipòsit de comptes al Registre Mercantil.
    • Estudi, anàlisi i interpretació dels resultats de l’empresa en cada moment amb l’objectiu de prendre les millors decisions per tal de maximitzar beneficis.
    • Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa a través de ràtios.