Retencions IRPF 2015 i 2016

Com cada any, l’Agència Tributària ha publicat les diferents retencions de l’IRPF per l’any que comença, i en aquesta ocasió, s’ha presentat en una reforma fiscal pels pròxims dos anys.

En el següent quadre, facilitat per Hisenda, es recullen els diferents tipus de retenció aplicables en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques pels anys 2015 i 2016, on podem trobar les retencions a aplicar pels autònoms, els professionals, les activitats econòmiques, els lloguers, els administradors de societats, els interessos dels comptes corrents i qualsevol altre concepte que hagi de tributar per l’IRPF.

Per exemple, es fixen noves retencions pels autònoms d’activitats professionals, que passen del 21% actual, al 19% l’any 2015 i 18% l’any 2016 (un 15% pels quals facturen menys de 15.000 euros). A més, pels de nova activitat, els tres primers anys la retenció serà del 9%. Els administradors d’empreses passaran de retenir un gravamen general del 42% a un 35%. D’altra banda, també sofriran una reducció les retencions als lloguers, que passaran del 21% actual al 20% l’any 2015 i al 19% l’any 2016.

Descarregar quadre retencions IRPF anys 2015 i 2016

retencions2015-16

You may also like...