LABORAL

Oferim un servei integral de gestió de l’àrea laboral de la seva empresa. Els serveis que presentem en aquesta àrea abarquen tant les necessitats que poden sorgir en l’àmbit socio-laboral com les que es puguin derivar de l’activitat normal de l’empresa.

Alguns dels tràmits que realitzem són:

  • Alta laboral de l’empresa a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Departament de Treball de la Generalitat.
  • Assessorament i realització de tot tipus de temes laborals: contractes de treball, nòmines, rebuts de liquidació, prestacions, convenis col·lectius, etc.
  • Mediació en conflictes individuals i col·lectius: acomiadaments i Expedients de Regulació d’Ocupació.
  • Representació de l’empresa a Inspecció de Treball.
  • Tràmits davant les mútues.
  • Gestió i tramitació de pensions contributives i no contributives: jubilació, invalidesa i mort i supervivència.
  • Assessorament per l’obtenció de subvencions per la formació de la Fundació Tripartita.
  • Estudis de costos de personal.
  •  Estudis de costos de prevenció de riscos laborals.