SERVEIS

 

Comptem amb professionals especialistes en cadascun dels serveis que oferim als nostres clients, per tal que rebin el millor assessorament i resultats possibles. A continuació li detallem els diferents serveis que oferim a l'assessoria:

 

 

 

 

LABORAL

 
 

FISCAL

 
 

COMPTABLE

 

 

 

 

 
ASSEGURANCES
 
 
ALTRES SERVEIS
   

 

 

 

 

LABORAL
 

Oferim un servei integral de gestió de l'àrea laboral de la seva empresa. Els serveis que presentem en aquesta àrea abarquen tant les necessitats que poden sorgir en l'àmbit socio-laboral com les que es puguin derivar de l'activitat normal de l'empresa.

Alguns dels tràmits que realitzem són:

 1. Alta laboral de l'empresa a la Tresoreria General de la Seguretat Social i al Departament de Treball de la Generalitat.
 2. Assessorament i realització de tot tipus de temes laborals: contractes de treball, nòmines, rebuts de liquidació, prestacions, convenis col·lectius, etc.
 3. Mediació en conflictes individuals i col·lectius: acomiadaments i Expedients de Regulació d'Ocupació.
 4. Representació de l'empresa a Inspecció de Treball.
 5. Tràmits davant les mútues.
 6. Gestió i tramitació de pensions contributives i no contributives: jubilació, invalidesa i mort i supervivència.
 7. Assessorament per l'obtenció de subvencions per la formació de la Fundació Tripartita.
 8. Estudis de costos de personal.
 9. Estudis de costos de prevenció de riscos laborals.

 

 

 
FISCAL
 

Els nostres serveis fiscals tenen com a objectiu principal oferir un assessorament tributari a empreses i particulars de qualitat. Amb una llarga experiència en aquest camp i tenint present les constants novetats que van sorgint, analitzem cada cas en concret i suggerim l'opció de planificació fiscal més òptima pel client.

Els principals tràmits que realitzem en l'àrea fiscal són:

 1. Constitució de societats i alta davant de l'organisme corresponent.
 2. Alta d'empresa com a persona física.
 3. Plans de viabilitat en la creació de nous negocis.
 4. Assessorament i resolució de tot tipus de consultes sobre temes fiscals.
 5. Preparació, presentació i assessorament de declaracions d'impostos: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats, Impost sobre el Valor Afegit (IVA), impost sobre estimació directa i objectiva (mòduls), etc.
 6. Preparació i tramitació d'escrits i recursos dirigits a l'Administració Tributària.
 7. Informació sobre noves normatives i resolucions d'interès pels nostres clients.
 8. Representació de l'empresa en inspeccions tributàries.

 

 

 
COMPTABLE
 

Els nostres serveis comptables ens permeten informatitzar, processar i controlar la informació econòmica, de les empreses amb les quals treballem, de manera sistemàtica i útil per a la seva consulta. Les dades registrades ens permeten obtenir informació en un moment actual o els resultats concrets d'un període de temps determinat. Això ens resulta de gran utilitat a l'hora de la presa de decisions racionals i eficients de l'empresa, ja sigui pel control de la gestió passada com per les estimacions dels resultats futurs.

Les principals tasques que realitzem en el camp comptable són:

 1. Serveis comptables integrals a empreses i persones físiques, com el control d'ingressos i despeses, a partir de totes les factures i documentació.
 2. Confecció de balanços i comptes d'explotació i de resultats.
 3. Elaboració i dipòsit de comptes al Registre Mercantil.
 4. Estudi, anàlisi i interpretació dels resultats de l'empresa en cada moment amb l'objectiu de prendre les millors decisions per tal de maximitzar beneficis.
 5. Anàlisi de la rendibilitat de l'empresa a través de ràtios.

 

 

 
ASSEGURANCES
 

En quan a les assegurances treballem com a sub-agents de la corredoria Jurisa. Li oferim la pòlissa que més s'adapti a les seves necessitats i li revisem periòdicament, sempre a la recerca de la més òptima pel client tan a nivell econòmic com de cobertures.

 1. Anàlisi dels riscos als que està exposat el client, proposant un projecte personalitzat per cobrir les seves necessitats.
 2. Realització d'un informe d'estudi comparatiu de les pòlisses amb diferents companyies asseguradores.
 3. Revisió de les pòlisses en actiu dels nostres assegurats, actualitzant-ne els preus i les cobertures.
 4. Gestió dels sinistres. Defensem els interessos dels clients davant de les companyies asseguradores.
 5. Estratègies per la disminució de costos.

 

 

 
ALTRES SERVEIS
 
 1. Assessorament jurídic: dret mercantil, dret civil, dret penal i dret familiar.
 2. Serveis d'estrangeria en general.
 3. Canvi de titular de vehicle davant de Trànsit.
 4. Obtenció i renovació de targetes de transport.
 

 

 

Gescova.cat © 2014 - Tots els drets d'autor reservats | Assessoria Gescova C/ Xiquets de Valls, 16 - 43800 Valls | Tel. i fax 977 60 37 58 | Contacte | Avís legal | Cookies